Bài đăng nổi bật

Marvel Relaunches 'West Coast Avengers' as Young Hero Team

DOCTORS CHOOSE TO TRUST MAN’S DNR TATTOO

DOCTORS CHOOSE TO TRUST MAN’S DNR TATTOO
                      
   80% of people                                           
                                           on his chest        
                                                                                ,”
                                                     .
                                                 
                                                                                
                                 

Nhận xét